Polisa4you.pl na facebook

Oferujemy bardzo atrakcyjną  formę kompleksowego ubezpieczenia domu, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej,  odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków.  Proponujemy Państwu bardzo uproszczoną przy czym bardzo korzystną formę zawarcia umowy ubezpieczenia.  Naszą ofertę adresujemy  dla osób fizycznych (zarówno obywateli Polski jak i innego kraju, którzy posiadają odpowiedni tytuł prawny do posiadanego mienia).

 Nasza oferta pozwala na zawarcie umowy ubezpieczenia w kilku wariantach:Pakiet PODSTAWOWY obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia,
 • ubezpieczenie HOME ASSISTANCE
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Warunkiem zawarcia dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu rozszerzonego jest zawarcie ubezpieczeń z programu podstawowego.

W skład programu ROZSZERZONEGO – oprócz ubezpieczeń wymienionych wyżej, wchodzą następujące zdarzenia:

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie pobytu w szpitalu,
 • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej.

 a

Przedmiot ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia

1. Dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, budowle i, lokal mieszkalny

2. Ruchomości domowe

3. Stałe elementy wyposażenia

4. Dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia - w trakcie  budowy lub przebudowy

5. Anteny satelitarne wraz z osprzętem

6. Domek letniskowy i ruchomości domowe w nim się znajdujące.

Zakres ubezpieczenia

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które mogą Państwo pobrać w formie pliku PDF zamieszczonego na dole strony.

II. Ubezpieczenie "Home Assistance"

Usługi wymienione  w ramach Home Assistance udzielane są w następujących wariantach:

 • Wariant Standard - pomoc techniczna w domu i usługi informacyjne (bez opłaty dodatkowej składki),
 • Wariant Premium - Zakres Wariantu Standard rozszerzony pomoc medyczną w Polsce i serwis prawny,
 • Wariant VIP - zakres Wariantu Premium rozszerzony o usługi concierge i serwis informatyczny nowość na rynku!.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową) w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Ubezpieczającego /  Ubezpieczonego,
 • osób bliskich Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • pomocy domowej lub opiekunki do dzieci zatrudnionych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które mogą Państwo pobrać w formie pliku PDF zamieszczonego na dole strony.

IV. Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

Przedmiot ubezpieczenia:

Koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia, pozostającego w związku z ich życiem prywatnym, poniesione przez:

 • osoby objęte ubezpieczeniem (Ubezpieczający/ Ubezpieczony) oraz
 • osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym objętym ochroną ubezpieczeniową).

Zakres ubezpieczenia:

 • koszty obsługi prawnej świadczonej przez osoby do tego uprawnione,
 • koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania,
 • inne koszty i opłaty sadowe lub administracyjne, jeśli są one celowe dla ochrony praw osób objętych ochroną, w związku z prowadzonym postępowaniem.

Zdarzenia objęte pomocą prawną

Zdarzenia będące podstawą wszczęcia przeciwko osobie objętej ochroną ubezpieczeniową:

 • postępowania cywilnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia,
 • postępowania administracyjnego lub cywilnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub spadkowego z udziałem osoby objętej ochroną.

Suma gwarancyjna:

10.000 zł na wszystkie zdarzenia i 5.000 zł na jedno zdarzenie

V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia mogą być:

 • szyby okienne i drzwiowe domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • lustra, witraże,
 • szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian,
 • koszty ustawienia i dowiezienia dźwigu lub rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem lub rozbiciem.

VI. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego .

Ubezpieczenie może zostać zawarte w dwóch zakresach ubezpieczenia: podstawowym i rozszerzonym.

VII. Ubezpieczenie pobytu w szpitalu

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w okresie trwania umowy ubezpieczenia, spowodowany nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub porodem, które wydarzyły się w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia zapewnia Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu wypłatę świadczenia w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu - świadczenie przysługuje za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu.

Jeżeli pobyt w szpitalu jest następstwem wypadku komunikacyjnego, związanego z ruchem pojazdu mechanicznego, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 50 % świadczenia podstawowego – świadczenie takie wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Maksymalna wysokość świadczenia dziennego może wynosić 100 zł za dzień pobytu w szpitalu.

 

 

Oblicz koszt ubezpieczenia domu / mieszkania:

Podaj wartość mieszkania/domu: Podaj wartość mienia w mieszkaniu/domu:

Składka wynosi już od:

zł rocznie

 •                              

 •                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ