Polisa4you.pl na facebook

Oferujemy doskonałe rozwiązania ubezpieczeniowe dla ochrony firmy, przygotowane w postaci pakietów ubezpieczeniowych naszych partnerów, którymi są jedne z najlepszych Towarzystwa Ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  (w różnych zakresach i systemach)
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem  (opcjonalnie wandalizm i dewastacja)
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (opcjonalne nośniki danych i dane)
 • Ubezpieczenie  maszyn  od  awarii  i  uszkodzeń
 • Ubezpieczenie  maszyn  elektrycznych  od  szkód  elektrycznych
 • Ubezpieczenie  specjalistyczne  maszyn  budowlanych
 • Ubezpieczenie  szyb  i  przedmiotów  szklanych  od  stłuczenia
 • Ubezpieczenie  mienia  w  transporcie  -  CARGO   (krajowe  i międzynarodowe)
 • Ubezpieczenia  ryzyk  budowlano – montażowych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  (na  zasadach  odpowiedzialności  ogólnej)
 • Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej
 • Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej
 • Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  za  produkt
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
 • Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej  zarządcy  i najemcy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem (lekarzy  i  personelu medycznego, farmaceutów, doradców podatkowych,  biur rachunkowych,  biegłych rewidentów, architektów, agencji celnych itd.)
 • Gwarancje
 • Ubezpieczenia   komunikacyjne   posiadanej   floty   samochodowej
 • Ubezpieczenie  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  pracowników (w różnych zakresach i formach)
 • Ubezpieczenia   pracowników   podczas   zagranicznych   podróży służbowych

 
Prezentujemy krótki i ogólny opis niektórych ubezpieczeń:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - standardowy zakres obejmuje takie zdarzenia losowe jak: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, grad, deszcz nawalny, huragan, lawina, obsuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - obejmuje ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z różnorodnymi systemami odpowiedzialności oraz możliwością dodatkowego rozszerzenia o ryzyka dewastacji.
Ubezpieczenie wartości pieniężnych w kasie oraz w transporcie na terenie kraju - obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz podczas transportu gotówki i papierów wartościowych.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich - przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczającego w sytuacji, gdy będzie on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie może obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową.


Ubezpieczenie produktu od szkód wyrządzonych osobom trzecim - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z używaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu określonego w umowie.


Ubezpieczenie utraconego zysku na skutek zdarzeń losowych - obejmuje ryzyko utraty zysku, jaki ubezpieczający osiągnąłby z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, gdyby nie zaistniały zdarzenia losowe takie jak: pożar, wybuch, uderzenie pioruna i upadek pojazdu powietrznego itd.
Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych - obejmuje ochroną maszyny elektryczne od szkód elektrycznych powstałych wskutek działania prądu elektrycznego o parametrach innych niż wymagane dla danego urządzenia, gwarantuje pokrycie wszelkich strat związanych z ich naprawą lub wymianą.


Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń - gwarantuje pokrycie strat powstałych wskutek: wad projektowych i konstrukcyjnych, błędów popełnionych przy montażu, błędów obsługi, wadliwego remontu, transportu wewnętrznego, krótkich spięć i innych przyczyn elektrycznych. Ubezpieczenie pokrywa nagłe i nieprzewidziane straty lub uszkodzenia maszyn, jeżeli wymagają one naprawy lub wymiany na skutek zdarzenia objętego tym ubezpieczeniem.


Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym - obejmuje mienie przewożone we wszystkich fazach procesu przewozowego, zakres, w zależności od potrzeb, może obejmować ryzyka elementarne lub ryzyka dodatkowe.


Ubezpieczenie komunikacyjne - obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, auto - casco i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdów w kraju i za granicą.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników i spedytorów - obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźników i spedytorów z tytułu wykonywania przewozów własnymi lub podnajętymi środkami transportu w ruchu drogowym lub dokonywania usług spedycyjnych. Może dotyczyć transportów krajowych i międzynarodowych.


Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych - jest to kompleksowe ubezpieczenie wszystkich ryzyk występujących na placu budowy w zakresie szkód materialnych i osobowych spowodowanych pracami budowlanymi i montażowymi. Ubezpieczenie obejmuje również okres prób technologicznych i gwarancyjnych oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z likwidacją szkód. Okres ubezpieczenia jest dopasowany do harmonogramu prac. Jako opcję dodatkową stosuje się najczęściej BI (ALOP) utracony przyszły zysk z inwestycji.


Ubezpieczenie pracowników i ich rodzin - może obejmować ubezpieczenie na życie w wielu różnorodnych wariantach, w formie zbiorowej lub indywidualnej. Opcjonalnie stosuje się ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie może być zawierane w różnych zakresach, z możliwością dodatkowych rozszerzeń.

a

 

 

 

 Tylko teraz AC i majątek 20 % taniej!

Zamów indywidualną ofertę

 

 Tylko teraz AC i majątek 20 % taniej!

Zamów indywidualną ofertę

 •                              

 •                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ