Polisa4you.pl na facebook

Gwarancja ubezpieczeniowa to narzędzie finansowe pozwalające zastąpić zabezpieczenie składane w gotówce dokumentem (Gwarancją ubezpieczeniową), a uwolnione w ten sposób środki finansowe przeznaczyć na działalność operacyjną firmy.

Gwarancja jest przejęciem zobowiązań finansowych firmy przez  gwaranta na rzecz beneficjenta gwarancji. Procedura uzyskania gwarancji jest analogiczna do procedury kredytowej – badana jest kondycja finansowa firmy oraz jej doświadczenie w przedmiocie gwarancji – w czynnościach będących przedmiotem gwarancji.

W celu uzyskania gwarancji należy przygotować aktualne dokumenty finansowe oraz formalne firmy, wypełnić odpowiedni wniosek o udzielenie gwarancji  oraz przesłać skany tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres

1.    Dokumenty formalno - prawne

 • aktualny wypis z KRS, rejestru handlowego, rejestru spółdzielni, rejestru przedsiębiorstw państwowych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • potwierdzenie nadania numeru statystycznego REGON,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • lista wspólników (udziałowców, współwłaścicieli) firmy Wnioskodawcy podpisana przez Zarząd – o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów

  2.  Dokumenty finansowe

 • bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych)
 • sprawozdanie miesięczne F-01 za ostatni kwartał bieżącego roku obrotowego lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych
 • deklaracja majątkowa dla firm nie prowadzących pełnej księgowości ,
 • oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich wspólników gdy Wnioskodawca nie jest osoba prawną,
 • oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich poręczycieli  jeżeli jako zabezpieczenie proponowane jest poręczenie osób fizycznych,

  3.  Dokumenty uzupełniające

 • posiadane referencje                                                                                                                     
 • aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 • opinie banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy,

Po otrzymaniu dokumentów przedstawimy Państwu ofertę pozyskania gwarancji ubezpieczeniowej.

 

 

 • gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium
 • gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy
 • gwarancje ubezpieczeniowe usunięcia wad i usterek
 • gwarancje ubezpieczeniowe zwrotu kaucji gwarancyjnej
 • gwarancje ubezpieczeniowe zwrotu zaliczki
 • gwarancje ubezpieczeniowe dostawy towaru
 • gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty długu celnego
 •                              

 •                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ