Polisa4you.pl na facebook

Indywidualna ochrona ubezpieczeniowa na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ubezpieczeń grupowych

 

Zakresy ochrony ubezpieczeniowej – 5 wariantów

 

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

Świadczenie za:

Wysokość świadczenia (zł)

Śmierć Ubezpieczonego

15 000

30 000

15 000

30 000

50 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)

30 000

60 000

30 000

60 000

100 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku)

45 000

90 000

45 000

90 000

150 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za każdy 1% trwałego uszczerbku)

300

400

300

400

500

Śmierć Dziecka Ubezpieczonego

2 000

3 000

-

-

-

Śmierć Rodziców Ubezpieczonego

1 300

1 650

-

-

-

Śmierć Teściów Ubezpieczonego

1 300

1 650

-

-

-

Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego

2 000

3 000

-

-

-

Urodzenie dziecka

1 000

1 350

-

-

-

Urodzenie martwego dziecka

2 000

2 700

-

-

-

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres rozszerzony

3 500

500

3 500

4 500

6 500

Poważne zachorowanie dziecka - zakres rozszerzony

3 500

4 500

-

-

-

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby oraz po 14 dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

35

45

35

45

55

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (w ciągu pierwszych 14 dni)

70

90

70

90

110

Pobyt na OIOM

70

90

70

90

110

Operacja chirurgiczna

250

360

250

360

500

Leczenie sanatoryjne

300

450

300

450

500

Rekonwalescencja

250

360

250

360

500

składka miesięczna od osoby (zł):

43

62

31

46

65

 

Do ubezpieczenia grupowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły 14 lat i nie ukończyły 65 lat.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych kończy się
z dniem ukończenia przez ubezpieczonego 65. roku życia.

Informacje:

1. Zasady przystępowania do grupy

2. Ograniczenia wyboru zakresu ochrony

3. Przystąpienie do grupy

4. Okresy karencji

5. Płatność składki Ubezpieczeniowej

Zasady przystępowania do grupy

1)  Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które przesłały akces przystąpienia do grupy (elektronicznie) oraz złożyły podpisaną przez siebie deklarację przystąpienia (plik pdf) oraz mają ukończony 14. rok życia, lecz nie ukończyły 65. roku życia.

2)     Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które w chwili przystąpienia do ubezpieczenia lub w trakcie jego trwania pracują w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
w rozumieniu przepisów prawa, a w szczególności  w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym, w odlewniach, hutach i walcowniach, w przemyśle chemicznym.
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby wykonujące zawody o zwiększonym stopniu ryzyka, a w szczególności: artysta cyrkowy, personel latający linii lotniczych, sportowiec zawodowy, żołnierz służby zawodowej, saper, pirotechnik, kierowca wyścigowy i rajdowy, dżokej, spadochroniarz, nurek, treser zwierząt, agent ochrony posługujący się bronią
lub osoby pracujące w służbach mundurowych posługujące się bronią.

3)     Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które otrzymały rentę inwalidzką lub w chwili przystępowania do ubezpieczenia nie świadczyły pracy z powodu stanu zdrowia,
np.: przebywające na zwolnieniu lekarskim.

4)     W uzasadnionych przypadkach przyjęcie do grupy może nastąpić na podstawie decyzji Ubezpieczyciela.

Ograniczenia wyboru zakresu ochrony

W przypadku obejmowania ochroną ubezpieczeniową członków rodzin w Wariantach 1 lub 2, Wariant ten może wybrać tylko jeden z małżonków. Drugi z małżonków może wybrać Wariant 3, 4 lub 5.

Przystąpienie do grupy

1)     Osoby przystępujące do ubezpieczenia wypełniają deklarację uczestnictwa
oraz kwestionariusz medyczny.

2)     Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo decyzji przyjęcia do ubezpieczenia, przyjęcia
z ograniczeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub odmowy przyjęcia do ubezpieczenia. Osoba, która nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia, o którym zostaje powiadomiona w potwierdzeniu ubezpieczenia ma prawo do rezygnacji z ubezpieczenia
w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia ubezpieczenia. W takim przypadku wpłacone składki podlegają zwrotowi w pełnej wysokości, a Ubezpieczony nie został objęty ochroną ubezpieczeniową.

Okresy karencji

1)     Karencje dla poszczególnych ryzyk:

                 a)    śmierć Ubezpieczonego, jeżeli śmierć nie nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– 6 miesięcy,

                b)    śmierć współubezpieczonego (małżonka, dziecka, rodzica, teścia) – 6 miesięcy

                 c)    osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego – 6 miesięcy,

                d)    poważne zachorowanie Ubezpieczonego, poważne zachorowanie dziecka – 3 miesiące,

                 e)    leczenie szpitalne Ubezpieczonego, jeśli przyczyną leczenia nie były skutki nieszczęśliwego wypadku – 3 miesiące,

                 f)    urodzenie dziecka, urodzenie martwego dziecka – 10 miesięcy,

2)     Powtórne przystąpienie Ubezpieczonego do ubezpieczenia odbywa się zawsze
z zastosowaniem okresów karencji.

 

 

Płatność składki Ubezpieczeniowej

a)     Pierwsza składka ubezpieczeniowa wpłacana będzie każdorazowo przez Ubezpieczonego na konto:

HMS Grupa Finansowa Sp. z o.o.
ul. 1 Praskiego Pułku 11 A
05-075 Warszawa Wesoła
nr konta: 27 1940 1076 3097 9352 0002 0000

w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 b)    Ubezpieczony, jednakże tylko pod warunkiem, iż opłacił pierwszą składkę, zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca wskazanego na potwierdzeniu ubezpieczenia jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

c)     Kolejne składki ubezpieczeniowe Ubezpieczony opłaca na wskazane przez Ubezpieczyciela indywidualne konto umowy w trybie „z góry”, tj. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego kolejny miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej.

d)    W przypadku powstania dłuższej niż 30 dni zaległości w opłaceniu przez danego Ubezpieczonego składki przyjmuje się, iż Ubezpieczony definitywnie rezygnuje z ubezpieczenia a ochrona ubezpieczeniowa automatycznie wygasa z datą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za jaki została opłacona w całości należna Ubezpieczycielowi składka ubezpieczeniowa.

Przystąp do grupy

Do pobrania:

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ