Polisa4you.pl na facebook

Indywidualna ochrona ubezpieczeniowa na skutek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa, całkowitej trwałej oraz okresowej niezdolności do pracy

Ubezpieczenie to dedykowane jest dla osób wykonujących wolne zawody.
Zakresem obejmuje świadczenia z tytułu NW oraz czasowej niezdolności do pracy.

Unikatowość ubezpieczenia NNW Lloyd’s polega przede wszystkim na wyjątkowym, niespotykanym do tej pory na polskim rynku zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Główne atuty produktu to:

- bardzo wysoka suma ubezpieczenia w NNW, nawet do 10.000.000 PLN

- tzw. tabela otwarta inwalidztwa w wyniku NW

- całkowita trwała niezdolność do pracy w konkretnie wskazanym zawodzie / specjalizacji zarówno w wyniku NW jak i choroby

- okresowa całkowita niezdolność do pracy wskutek jakiejkolwiek choroby lub NW

- gwarancja pokrycia utraconego dochodu – w przypadku okresowej niezdolności np. zwolnienie L4

- wysoki wiek wstępu – do 80 lat

- możliwość ubezpieczenia ryzyk ekstremalnych m.in. wspinaczka wysokogórska, latanie w charakterze członka załogi i wiele innych

- szeroki wybór klauzul dodatkowych

 

Świadczenie za:

Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

maksymalnie dziesięciokrotność przychodu rocznego

Inwalidztwo

maksymalnie dziesięciokrotność przychodu rocznego

Całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

maksymalnie dziesięciokrotność przychodu rocznego

Całkowita trwała niezdolność do pracy wskutek choroby

maksymalnie dziesięciokrotność przychodu rocznego

Całkowita okresowa niezdolność do pracy w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

maksymalnie 65 % przychodu miesięcznego

okres odszkodowawczy minimum 24 miesiące

okres wyczekiwania minimum 14 dni

Całkowita okresowa niezdolność do pracy wskutek choroby

maksymalnie 65 % przychodu miesięcznego

okres odszkodowawczy minimum 24 miesiące

okres wyczekiwania minimum 14 dni

tryb patności skadki

jednorazowa roczna, 2 lub 4 raty

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 80 lat.

Informacje:

1. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia

2. Całkowita okresowa niezdolność do pracy

3. Całkowita trwała niezdolność do pracy

4. Wyłączenia odpowiedzialności

5. Klasy ryzyka

Zasady zawierania umowy ubezpieczenia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które przesłały akces wykupienia polisy (elektronicznie) oraz uzyskały i zaakceptowały przedstawioną offertę.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o ryzyka związane z:

1. Eksploracją jaskiń (w tym nurkowanie jaskiniowe),
2. Wspinaczką wysokogórską poza szlakami turystycznymi (w tym z użyciem lin),
3. Kolarstwem grawitacyjnym,
4. Kajakarstwem górskim lub raftingiem,
5. Nurkowaniem z akwalungiem poniżej trzydziestu metrów głębokości lub nurkowaniem swobodnym poniżej dziesięciu
metrów głębokości,
6. Żeglarstwem morskim w charakterze członka załogi po wodach międzynarodowych,
7. Jazdy konnej,
8. Skokami konnymi przez przeszkody,
9. Narciarstwem lub snowboarding z wykorzystaniem helikoptera,
10. Zjazdami na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, za wyjątkiem zjazdów pod opieką
wykwalifikowanego instruktora zatrudnionego w miejscowym ośrodku narciarskim,
11. Łowiectwem z użyciem broni palnej,
12. Jazdą na quadzie,
13. Jazdą na motocyklu o pojemności powyżej 125 cm3 w charakterze kierującego, za wyjątkiem jazdy w ramach
zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia,
14. Podróżą lotniczą w charakterze innym niż pasażer.

Całkowita okresowa niezdolność do pracy

1. Całkowita okresowa niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania
zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia, która w świetle istniejącej wiedzy medycznej pozostawia
nadzieję na odzyskanie zdolności do pracy.
2. Ubezpieczony nabywa uprawienia do świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy po
upływie Okresu wyczekiwania.
3. Uprawnienia do świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy ustają z chwilą:
(a) zakończenia Okresu odszkodowawczego,
(b) śmierci Ubezpieczonego,
(c) gdy stan Ubezpieczonego przestanie spełniać definicję całkowitej okresowej niezdolności do pracy
określoną w ust. 1,
(d) gdy Ubezpieczony podejmie pracę w zawodzie określonym w Umowie ubezpieczenia,
cokolwiek nastąpi najwcześniej.
4. Niezależnie od źródeł niezdolności do pracy świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy w
tym samym okresie może być wypłacane wyłącznie z tytułu jednego typu niezdolności do pracy.
5. Wysokość świadczenia za okres krótszy niż pełny miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie do świadczenia
miesięcznego określonego w Polisie według stawki dziennej w wysokości 1/30 świadczenia miesięcznego.
6. Świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy nie przysługuje, jeżeli jedyną przyczyną
niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres,
przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.
7. Wszelkie świadczenia wypłacone z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy zostaną odjęte od
ustalonej kwoty świadczenia z tytułu śmierci, inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy, które
okazałoby się należne z tytułu tego samego Nieszczęśliwego wypadku lub tej samej Choroby.

Całkowita trwała niezdolność do pracy

1. Całkowita trwała niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania
zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia, która to niezdolność wystąpi w okresie dwunastu miesięcy od
daty Nieszczęśliwego wypadku lub od daty ujawnienia się Choroby, utrzymuje się nieprzerwanie przez
dwanaście miesięcy, a na zakończenie tego okresu nie ma rokowań poprawy.
2. Świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy będącej następstwem Nieszczęśliwego
wypadku nie przysługuje, jeżeli skutkować on będzie śmiercią Ubezpieczonego w ciągu dwunastu miesięcy
od daty Nieszczęśliwego wypadku.
3. Świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy będącej następstwem Choroby nie przysługuje,
jeżeli ta sama Choroba doprowadzi do śmierci Ubezpieczonego w ciągu dwunastu miesięcy od jej ujawnienia.
4. Świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy nie przysługuje, jeżeli jedyną przyczyną
niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres,
przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.
5. Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy jest pisemne zobowiązanie
Ubezpieczonego do zwrotu Ubezpieczycielowi wypłaconego świadczenia, jeżeli Ubezpieczony podejmie
pracę w zawodzie określonym w Umowie ubezpieczenia po wypłacie świadczenia.

 

Wyłączenia odpowiedzialności

Umowa ubezpieczenia nie pokrywa roszczeń w jakikolwiek sposób spowodowanych przez, lub do których przyczyniły się:
1. Wojna,
2. Akt terrorystyczny pociągający za sobą użycie, zamysł użycia lub groźbę użycia jakiejkolwiek broni nuklearnej,
urządzenia lub środka chemicznego albo biologicznego,
3. Inne niż Akt terrorystyczny użycie lub groźba użycia w złej wierze chorobotwórczego lub trującego środka
chemicznego lub biologicznego,
4. Reakcja jądrowa, promieniowanie radioaktywne lub skażenie radioaktywne,
5. Służba w formacjach zbrojnych, albo zaangażowanie lub udział Ubezpieczonego w działaniach sił zbrojnych lub
ich operacjach,
6. Śmierć naturalna Ubezpieczonego,
7. Samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan niepoczytalności Ubezpieczonego,
8. Celowe narażenie się Ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za wyjątkiem usiłowania
ratowania ludzkiego życia),
9. Przestępstwo umyślne popełnione przez Ubezpieczonego lub usiłowanie jego popełnienia,
10. Pozostawanie przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod
wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu,
chyba że zostały one zażyte zgodnie z zaleceniami uprawnionego lekarza, niebędącego członkiem rodziny
Ubezpieczonego,
11. Choroba Ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała, albo ich następstwa, które przed zawarciem Umowy
ubezpieczenia były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem lekarza, albo powodowały
objawy, z którymi Ubezpieczony powinien był zgłosić się do lekarza, za wyjątkiem stanów uzgodnionych z
Ubezpieczycielem i jednoznacznie potwierdzonych w Umowie ubezpieczenia,
12. Ciąża lub poród oraz wszelkie powikłania wynikające z ciąży i porodu,
13. Choroba weneryczna lub nabyty Zespół Braku Odporności (AIDS), zespół pochodnego AIDS (ARC), zakażenie
ludzkim wirusem braku odporności (HIV) Ubezpieczonego, niezależnie od sposobu, w jaki zostały one nabyte
lub jak inaczej mogą zostać nazwane,
14. Jazda konna w ramach wyścigów, niezależnie od ich rodzaju, w tym również treningi do wyścigów oraz jazdy na
torach wyścigowych,
15. Udział Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach pojazdów mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w tym
również treningi do wyścigów lub rajdów,
16. Sport uprawiany zawodowo przez Ubezpieczonego lub amatorskie uczestnictwo w imprezach sportowych z
nagrodami pieniężnymi, za wyjątkiem imprez uzgodnionych z Ubezpieczycielem i jednoznacznie
potwierdzonych w Umowie ubezpieczenia,
17. Praca odpowiadająca klasie V ryzyka zawodowego, chyba że Ubezpieczający przed
zawarciem Umowy ubezpieczenia przyporządkował wykonywaną przez Ubezpieczonego pracę do klasy V lub
gdy Ubezpieczyciel po poinformowaniu go o podjęciu przez Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia
pracy, której cechy odpowiadają opisowi pracy mieszczącej się w klasie V, wyraził na piśmie zgodę na
ponoszenie odpowiedzialności.

 

 

Klasy ryzyka

Klasa I

Osoby wykonujące wyłącznie pracę o charakterze biurowym, umysłowym lub zarządczym oraz
osoby niepracujące.
Na przykład: członkowie władz spółek, urzędnicy, księgowi, prawnicy, doradcy i konsultanci,
pośrednicy, wykładowcy, dzieci i młodzież niepracująca.
Klasa II

Osoby wykonujące pracę angażującą czynności manualne bez wykorzystania maszyn oraz
osoby, których praca uzależniona jest od prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Na przykład: lekarze wykonujący zabiegi, zegarmistrze, muzycy, nauczyciele WF oraz trenerzy,
pracownicy sklepu (z wyjątkiem masarni), przedstawiciele handlowi, kierowcy.
Klasa III

Osoby wykonujące pracę fizyczną wymagającą użycia maszyn.
Na przykład: elektrycy, hydraulicy, osoby wykonujące lekkie prace montażowe i wykończeniowe,
mechanicy samochodowi, pracownicy kuchni.
Klasa IV

Osoby wykonujące pracę fizyczną wymagającą użycia lub przebywania w bezpośrednim
otoczeniu ciężkich lub niebezpiecznych maszyn, albo korzystania z niebezpiecznych narzędzi.
Na przykład: robotnicy budowlani, operatorzy ciężkiego sprzętu, pracownicy hali produkcyjnej,
stolarze, spawacze, rzeźnicy.
Klasa V

Osoby wykonujące pracę w warunkach podwyższonego ryzyka – na morzu, pod wodą, pod
ziemią oraz pracę grożącą upadkiem z wysokości powyżej dwóch metrów, służby ratownicze,
załogi statków powietrznych.

 

Proszę o ofertę

Do pobrania:

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ